دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید. 
 
  مدت زمان ثبت دامنه تمدید دامنه انتقال دامنه نشان تجاری
.com ١ سال ٤٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠
.net ١ سال ٥١٠,٠٠٠ ٥١٠,٠٠٠ ٥١٠,٠٠٠
.org ١ سال ٤٧٠,٠٠٠ ٤٧٠,٠٠٠ ٤٧٠,٠٠٠
.ir ١ سال ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
.ir ٥ سال ١٥٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ -
.بازار ١ سال ٨٠٠,٠٠٠
٣٩٠,٠٠٠
٨٠٠,٠٠٠
٣٩٠,٠٠٠
٨٠٠,٠٠٠
٣٩٠,٠٠٠
.biz ١ سال ٤٦٠,٠٠٠ ٤٦٠,٠٠٠ ٤٦٠,٠٠٠
.info ١ سال ٤٧٠,٠٠٠ ٤٧٠,٠٠٠ ٤٧٠,٠٠٠
.ws ١ سال ٩٣٠,٠٠٠ ٩٣٠,٠٠٠ ٩٣٠,٠٠٠
.name ١ سال ٤٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠
.us ١ سال ٣٦٠,٠٠٠ ٣٦٠,٠٠٠ ٣٦٠,٠٠٠
.bz ١ سال ١,١٣٠,٠٠٠ ١,١٣٠,٠٠٠ ١,١٣٠,٠٠٠
.tv ١ سال ١,٣٥٠,٠٠٠ ١,٣٥٠,٠٠٠ ١,٣٥٠,٠٠٠
.cc ١ سال ١,١٥٠,٠٠٠ ١,١٥٠,٠٠٠ ١,١٥٠,٠٠٠
.me ١ سال ٨٨٠,٠٠٠ ٨٨٠,٠٠٠ ٨٨٠,٠٠٠
.co ١ سال ١,٢٠٠,٠٠٠ ١,٢٠٠,٠٠٠ ١,٢٠٠,٠٠٠
.in ١ سال ٤٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠
.asia ١ سال ٦٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠
.mobi ١ سال ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠
.company ١ سال ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠
.center ١ سال ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠
.zone ١ سال ١,٠٥٠,٠٠٠ ١,٠٥٠,٠٠٠ ١,٠٥٠,٠٠٠
.gallery ١ سال ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠
.com فارسی ١ سال ٤٢٠,٠٠٠ ٤٢٠,٠٠٠ ٤٢٠,٠٠٠
.net فارسی ١ سال ٥١٠,٠٠٠ ٥١٠,٠٠٠ ٥١٠,٠٠٠
.media ١ سال ١,٠٥٠,٠٠٠ ١,٠٥٠,٠٠٠ ١,٠٥٠,٠٠٠
.glass ١ سال ١,٠٥٠,٠٠٠ ١,٠٥٠,٠٠٠ ١,٠٥٠,٠٠٠
.co.ir ١ سال ٨٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠
.ac.ir ١ سال ٨٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠
.sch.ir ١ سال ٨٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠