هاست لینوکس ایران- دایرکت ادمین

 • توضیحات
 • دایرکت ادمین
 • SSL رایگان
 • مقدار فضا
 • پهنای باند
 • نسخه معمولی سالیانه
 • 100هزار تومان
 • 500 مگابایت
 • 30گیگابایت
 • نسخه پایه سالیانه
 • 150 هزار تومان
 • 1000مگابایت
 • 40گیگابایت
 • نسخه پیشرفته سالیانه
 • 200تومان
 • 2000مگابایت
 • 60 گیگابایت

 1. راهنما

هاست لینوکس ایران- سی پنل

 • توضیحات
 • سی پنل
 • SSL رایگان
 • مقدار فضا
 • پهنای باند
 • نسخه معمولی سالیانه
 • 175 هزار تومان
 • 1000 مگابایت
 • 100گیگابایت
 • نسخه پایه سالیانه
 • 200 هزار تومان
 • 2000 مگابایت
 • 200 گیگابایت
 • نسخه پیشرفته سالیانه
 • 250هزار تومان
 • 3000 مگابایت
 • 300گیگابایت

 1. راهنما

هاست لینوکس آلمان - سی پنل

 • توضیحات
 • سی پنل
 • SSL رایگان
 • مقدار فضا
 • پهنای باند
 • نسخه معمولی سالیانه
 • 180هزار تومان
 • 500 مگابایت
 • 10 گیگابایت
 • نسخه پایه سالیانه
 • 220هزار تومان
 • 1000 مگابایت
 • 100 گیگابایت
 • نسخه پیشرفته سالیانه
 • 300هزار تومان
 • 2000 مگابایت
 • 180گیگابایت

 1. راهنما

هاست لینوکس آلمان - سی پنل(بدون پشتیبانی )

 • توضیحات
 • سی پنل
 • SSL رایگان
 • مقدار فضا
 • پهنای باند
 • نسخه معمولی سالیانه
 • 100هزار تومان
 • 500 مگابایت
 • 10 گیگابایت
 • نسخه پایه سالیانه
 • 140هزار تومان
 • 1000 مگابایت
 • 100 گیگابایت
 • نسخه پیشرفته سالیانه
 • 200هزار تومان
 • 2000 مگابایت
 • 180گیگابایت

 1. راهنما