خبرگزاری ویرا

خبرگزاری ویرا جهت اطلاع رسانی اخبار و حوادث مربوط به استان ایلام و ایران توسط گروه فناوری زنبور طراحی گردید .