سامانه استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس

سامانه ثبت نام استخدامی بیمارستان زاگرس به جهت برگزاری آزمون استخدامی این بیمارستان در سال ۹۶ توسط تیم فناوری زنبور طراحی گردید .