پایگاه اطلاع سانی سعید عزیزیان

پرتال شخصی شیخ سعید عزیزیان در سال ۹۳ جهت معرفی و اطلاع رسانی اخبار مربوط به ایشان ایجاد گردید .